Ready to use​

Starfix EP112

Starfoam PUR

Starroofcoat

Hydratherm IMS​​

Starshine​​

Starfix EP112 is an adhesive for bonding in steel structure, road stud, building, roads, bridges, pavements, loading bays and factories. 

 

E112 งานเชื่อมประสานคอนกรีต, หิน,  และเหล็กหรือใช้ในการกรอกเจาะรูคอนกรีตเพื่อฝังเหล็กเส้น, หมุดจราจร หรือ bolt โดยมีแรงยึดเกาะมากกว่าเนื้อคอนกรีตเองจึงมีความเหมาะสมในการซ่อมส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคารต่างๆ